Domů Novinky Aktuální Sezóna Archiv Výsledků Turnaje Dokumenty Galerie Historie Vedení ligy Kontakty Sponzoři Fórum Odkazy Ankety

Zápis ze schůze Valné hromady

Zápis ze schůze valné hromady (*.pdf)

Zápis ze schůze valné hromady  zimní ligy CHLMF

ze dne 26. 9. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Program: 1) zahájení

2) představení výkonného výboru, řídícího orgánu, složení komisí zimní futsalové ligy    CHLMF 2017/2018

3) zhodnocení minulého ročníku

4) organizace nového ročníku

5) listina rozhodčích

6) zpráva o rozpočtu nového ročníku, výše startovného, zpráva o hospodaření v sezóně    2016/2017

7) změny a úpravy v propozicích zimní ligy CHLMF

8) diskuse

9) závěr

1)      schůzi zahájil p. Kupec a přivítal všechny přítomné

2)     Valná hromada se usnesla o novém složení výkonného výboru CHLMF, který má právo jednat jménem CHLMF v období mezi valnými hromadami.

 Složení výkonného výboru CHLMF:

Jiří Kupec, 25.9. 1969, U Stadionu 1502, Jirkov 431 11

Zbyněk Rulf, 10.10. 1972, Cihlářská 4044, Chomutov 430 03

Petr Schlögl, 16.12. 1973, Březenecká 4750, Chomutov 430 04

Pavel Fára, 7.3. 1975, U Stadionu 1502, Jirkov 431 11

Martin Jackl, 12.11. 1971, Zborovská 4602, Chomutov 430 28

Ing. Jaroslav Bystřický, 24.7. 1969, Škroupova 933, Chomutov 430 01

Roman Wirth, 2.12. 1966, Jiráskova 4188, Chomutov 430 03

Jaromír Novotný,10.11. 1956, Kadaňská 3751/63, Chomutov 430 04

Luboš Neumayer, 22.12. 1955, Cihlářská 4036, Chomutov 430 03

Mgr. Miroslav Šrůma, 17.4. 1964, Obránců míru 821, Jirkov 431 11

 Výkonný výbor zvolil statutární orgán.

 předseda : Jiří Kupec                          

první místopředseda: Zbyněk Rulf

druhý místopředseda: Ing. Jaroslav Bystřický

Zároveň byli zvoleni předsedové komisí, sekretář a hospodář.

předseda komise rozhodčích: Jaromír Novotný starší

předseda disciplinární komise : Ing. Jaroslav Bystřický

předseda STK: Petr Schlögl

sekretář : Pavel Fára

hospodář : Zbyněk Rulf

 

Složení komisí.

Disciplinární komise : Jaroslav Bystřický, Jiří Kupec, Zbyněk Rulf, Pavel Fára, Martin Jackl

STK : Petr Schlögl, Roman Wirth, Jiří Kupec, Pavel Fára, Zbyněk Rulf

Komise rozhodčích: Luboš Neumayer,Martin Jackl,Jaromír Novotný,Jaroslav Bystřický, Petr Schlögl

Řídící orgán tvoří předseda, první místopředseda a druhý místopředseda

 

3)     předseda p. Kupec stručně zhodnotil uplynulou sezónu, přečetl pořadí mužstev podle umístění ve všech ligách v minulém ročníku, a připomenul, které tresty a pokuty se do nového ročníku převádějí z loňského ročníku či letní ligy. Upozornil na to, že mužstvo nemůže odmítnout postup do vyšší soutěže, jestliže tomu odpovídá jeho postavení v konečné tabulce ligy.

4)     organizace nového ročníku – p. Kupec

·      adresa sídla CHLMF: Škroupova 933, 430 01 Chomutov

·      zápasy zimní ligy budou řídit rozhodčí CHLMF. Před sezónou proběhne jejich povinné školení

    ( seminář )

·      povinnost vedoucích mužstev nahlásit změnu názvu mužstva, změnu bydliště a telefonu,             e-mailovou adresu klubu a případně i vedoucího mužstva

·      seznámení s předběžným termínovým kalendářem (začátek soutěže je plánovaný na 12.11. 2017

konec 18. 3. 2018, Memoriál J. Svobody se odehraje v sobotu 6. ledna 2018).

·      zimní liga se odehraje v Městské sportovní hale v Chomutově ( domovská hala ) a ve Sportovní hale ve Spořicích

·      s ohledem na menší počet termínů v Městské hale v Chomutově byl předložen návrh na využití i sportovní haly ve Strupčicích

·      systém soutěže bude upraven podle počtu přihlášených týmů. 5. lig + Veteránská liga, v každé lize 12 týmů, jejich počet může být upraven podle konečného počtu přihlášených týmů ( 10, 11, 12, 13 nebo 14 týmů ),  hraje se jednokolově

·      vstup několika nových týmů do soutěže, naopak odhlášení více tradičních týmů ( generační obměna )

·      pořádání společně  s AŠSK  žákovské futsalové ligy Václava Čecha (základní školy z Chomutova a okolí). Soutěž má dvacetiletou tradici a slouží jako výchova futsalistů. Dále uspořádání Vánočního turnaje základních škol a Krajského finále základních škol ( mladší i starší kategorie )

·      povinnost vedoucích mužstev nahlásit odstoupení mužstva ze soutěže, koupení nebo výměnu soutěže s jiným mužstvem nejdéle do 27.10.2017

·      povinnost každého hráče předložit občanský průkaz nebo pas v případě zjištění jeho totožnosti a věku

·      povinnost vedoucích mužstev hlídat si při registraci hráče jestli nehraje v jiném týmu nebo není v trestu. Při přestupu hráče jestli již nedělal v tomto ročníku přestup nebo není v trestu. Včas a úplně vyplnit zápis o utkání. Nepodepisovat a registrovat hráče bez jeho souhlasu

·      mužstvo nemusí mít na turnajích zdravotníka, členové výboru prošli zdravotnickým školením 

·      výsledky a důležité informace budou uveřejňovány na internetových stránkách CHLMF i na stránce CHLMF na facebooku

·      výsledky a zajímavosti o soutěži budou opět zveřejňovat mediální partneři CHLMF

·      startovné na letošní ročník zůstalo stejné jako v minulé sezóně s ohledem na dotace od statutárního města Chomutov

·      stanoven termín a způsob odevzdání soupisek mužstva a čestného prohlášení (s nejméně čtyřmi hráči a kompletně vyplněnými údaji o vedení mužstva odevzdat před prvním turnajem jednotlivých lig). Nesrovnalosti v soupiskách a čestných prohlášeních budou tvrdě peněžitě trestány.  Soupiska má neomezený počet hráčů. Musí být vyplněna čitelně, neúplné či nečitelné soupisky nebudou přijaty a tým nebude moci nastoupit k zápasu

·      disciplinární komise bude přísně trestat hrubé nesportovní chování vůči rozhodčím, soupeři i delegátům

·      tresty pro mužstva i jednotlivce za úmyslné poškození prostorů a vybavení sportovních hal

·      podpora statutárního města Chomutov a dalších významných sponzorů a partnerů CHLMF

·      při přeložení termínu turnaje, si zkontrolovat časy začátků zápasů a sportovní halu, ve které se hraje

·      letošní ročník se bude hrát podle pravidel futsalu-FIFA s úpravami podle propozic CHLMF

·      dodržovat všechna ustanovení v propozicích CHLMF a disciplinárním řádu CHLMF

·       ze startovného, dotace či sponzorského daru CHLMF hradí veškeré náklady spojené s průběhem soutěže, pronájem hřiště na zápasy, rozhodčí, míče a sportovní potřeby potřebné k zápasu, pořadatele, administrativní náležitosti atd.

·      výkonný výbor CHLMF chce zamezit slovnímu napadání a urážení mezi členy CHLMF pomocí internetu a diskusního fóra CHLMF (závažná provinění bude řešit DK). Podobně jako při podobném napadání rozhodčích, delegátů a členů výboru.

·      rozpisy soutěže budou mužstvům rozeslány na kontaktní e-mail nejpozději 1.11. 2017 a budou k dispozici i na internetových stránkách CHLMF a facebooku

·      podrobné informace k letošnímu ročníku zimní ligy budou týmům zasílány i na e-mail. Doporučujeme ohledně aktualit sledovat i stránku CHLMF na facebooku.

·      díky lepšímu technickému zabezpečení a urychlení administrativy pomocí počítače, internetu v hale budou výsledky jednotlivých turnajů na stránkách CHLMF vždy ještě v den turnaje

·      v případě závažného znevážení dobrého jména CHLMF, jejich členů nebo jiného úmyslného napadení se bude CHLMF bránit všemi dostupnými legálními prostředky (právní či mediální cestou atp.)

5)     listinu rozhodčích přečetl p. Jaromír Novotný starší., seznámil přítomné s počtem rozhodčích v jednotlivých ligách a způsobem řízení zápasů.

6)     zprávu o hospodaření v roce 2016 a v sezóně 2016/2017 a rozpočtu na sezónu 2017/2018 přednesl hospodář p. Rulf a zároveň stanovil výši startovného pro jednotlivé ligy a způsob jeho zaplacení. Startovné se hradí na účet CHLMF číslo : 0805727389/0800. Mužstva obdržela přidělené variabilní symboly podle loňského pořadí. Startovné musí být zaplaceno do 24.10.2017 ! Mužstvo, které tak neučiní, bude ze soutěže vyloučeno!

Startovné na mužstvo je : 1. liga – 5 400,- Kč, 2. liga – 4 800,-Kč, 3., 4. a 5. liga  4 700,-Kč, Veteránská liga – 4 400,- Kč

7)     VV CHLMF předložil změnu a úpravu propozic, která byla projednána a schválena.  Ostatní body  propozic zimní futsalové ligy CHLMF byly ponechány beze změn.

·         Návrh vyzkoušet na jeden turnaj nižších lig sportovní halu ve Strupčicích – schváleno

·         Návrh na zpřísnění trestu za nedohrání soutěže. V případě, že mužstvo nedohraje soutěž, bude nejen vyloučeno z příštího ročníku, ale bude mu udělena pokuta 3 000,- Kč. Dokud nebude pokuta uhrazena, nesmí potrestané mužstvo nastoupit v jiné lize, turnaji ani na akci pořádanou CHLMF - schváleno

8)     proběhla diskuse ke všem projednávaným bodům

9)     p. Kupec poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil

Usnesení:

1)  schválen výkonný výbor zimní ligy CHLMF ročník 2017/2018 a jednotlivé komise

2)  vedoucí mužstev byli seznámeni s adresou sídla CHLMF, číslem účtu CHLMF

3)  schválen rozpočet a výše startovného

4) schváleny propozice zimní futsalové ligy CHLMF 2017/2018

 

zapsal: Jiří Kupec