Domů Novinky Aktuální Sezóna Archiv Výsledků Turnaje Dokumenty Galerie Historie Vedení ligy Kontakty Sponzoři Fórum Odkazy Ankety

Zápis ze schůze Valné hromady

Zápis ze schůze valné hromady (*.pdf)

Zápis ze schůze valné hromady  letní ligy CHLMF

ze dne 11. 2. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny

Program: 1) zahájení

                  2) představení výkonného výboru, řídícího orgánu, složení komisí letní ligy CHLMF 2020

3) zhodnocení minulého ročníku

4) organizace nového ročníku

5) listina rozhodčích

6) zpráva o rozpočtu nového ročníku, výše startovného, zpráva o hospodaření v roce 2019

7) diskuse

8) závěr

1)     schůzi zahájil p. Kupec a přivítal všechny přítomné

2)     Valná hromada se sešla v potřebné nadpoloviční většině ( 70 % ), čím splnila podmínku a byla usnášení schopná

3)     Oficiálně byla ukončena sezóna 2019 a zahájena nová sezóna 2020

4)     Valná hromada se usnesla o novém složení výkonného výboru CHLMF, který má právo jednat jménem Spolku Chomutovská liga malého fotbalu ( CHLMF ) v období mezi valnými hromadami.

    Složení výkonného výboru CHLMF:

         Jiří Kupec, 25.9. 1969, U Stadionu 1502, Jirkov 431 11

         Zbyněk Rulf, 10.10. 1972, Cihlářská 4044, Chomutov 430 03

         Petr Schlögl, 16.12. 1973, Březenecká 4750, Chomutov 430 04

         Pavel Fára, 7.3. 1975, U Stadionu 1502, Jirkov 431 11

         Martin Jackl, 12.11. 1972, Zborovská 4602, Chomutov 430 28

         Ing. Jaroslav Bystřický, 24.7. 1969, Škroupova 933, Chomutov 430 01

         Roman Wirth, 2.12. 1966, Jiráskova 4188, Chomutov 430 03

         Jaromír Novotný,10.11. 1956, Kadaňská 3751/63, Chomutov 430 04

         Luboš Neumayer, 22.12. 1955, Cihlářská 4036, Chomutov 430 03

         Mgr. Miroslav Šrůma, 17.4. 1964, Obránců míru 821, Jirkov 431 11

    Výkonný výbor zvolil statutární orgán.

            předseda : Jiří Kupec

                 první místopředseda: Zbyněk Rulf

                 druhý místopředseda: Ing. Jaroslav Bystřický

            Zároveň byli zvoleni předsedové komisí, sekretář a hospodář.

            předseda komise rozhodčích: Luboš Neumayer

            předseda disciplinární komise : Ing. Jaroslav Bystřický

                 předseda STK: Petr Schlögl

                 sekretář : Pavel Fára

                 hospodář : Zbyněk Rulf

            Složení komisí.

                 Disciplinární komise : Jaroslav Bystřický, Jiří Kupec, Zbyněk Rulf, Pavel Fára, Martin Jackl

                 STK : Petr Schlögl, Roman Wirth, Jiří Kupec, Pavel Fára, Zbyněk Rulf

                 Komise rozhodčích: Luboš Neumayer, Martin Jackl, Jaromír Novotný, Jaroslav Bystřický, Petr Schlögl

 

            Řídící orgán tvoří předseda, první místopředseda a druhý místopředseda

5)     předseda p. Kupec stručně zhodnotil uplynulou sezónu, přečetl pořadí mužstev podle umístění ve všech ligách v minulém ročníku, a připomenul hráče, kterým se převádějí tresty do nového ročníku                              

6)     organizace nového ročníku – p. Kupec zahájil nový ročník a informoval zástupce mužstev o následujících skutečnostech :

· adresa sídla CHLMF: Škroupova 933 / 30, 430 01 Chomutov

· všechny letošní ligové turnaje se odehrají ve sportovním areálu Cihla v Cihlářské ulici v Chomutově. Přítomní byli seznámeni se skutečností, že areál má nového majitele. Ten chce investovat peníze do obnovy areálu

· povinnost vedoucích mužstev nahlásit změnu názvu mužstva, změnu bydliště, telefonu a nebo

  e- mailové adresy

· všechny důležité dokumenty budou klubu zasílány e-mailem na adresu klubu či jeho zástupce

· seznámení s předběžným termínovým kalendářem (začátek soutěže je plánovaný 5. dubna 2020, konec nejdéle 11. října 2020, jarní a podzimní část, přes prázdniny přestávka). Okresní finále mezi Chomutovem a Kadaní se letos bude hrát po skončení podzimní části soutěže v Chomutově a opět z každého města budou nominováni dva nejlepší týmy

· povinnost vedoucích mužstev nahlásit písemně odstoupení mužstva ze soutěže, koupení nebo výměnu soutěže s jiným mužstvem  

· nový členové CHLMF jsou povinni odevzdat souhlas s nakládáním s osobními údaji (GDPR).

· od roku 2019 jsme členem jako spolek České Unie Sportu (ČUS)

· přečten seznam nových týmů letní ligy CHLMF 2020 a všichni zájemci byli přijati do soutěže

· Byla zvážena a domluvena možnost rozšíření soutěže při větším počtu nových zájemců, například rozšíření počtu týmů v jednotlivých ligách, založení další ligy. Naopak při menším zájmu snížení počtu týmů v jednotlivých ligách, anebo úplné zrušení jedné ligy. Týmy by byly do jednotlivých lig zařazeny podle loňského pořadí a na závěr doplněni nové týmy. Počet týmů v jednotlivých ligách by mohl být 10, 11, 12, 13 nebo 14 týmů. Tyto rozpisy byly úspěšně využity již v minulosti v zimní i letní lize. Po uzavření přihlášek rozhodne STK o počtu týmů v jednotlivých ligách.

· povinnost mužstev mít jednotný úbor označený čísly

· systém soutěže, systém postupu a sestupu

· technické a sportovní zabezpečení soutěže

· peněžní odměny a poháry v jednotlivých ligách

· Zápis o utkání musí být kompletně vypsán u stolku služby nejpozději 10 minut před začátkem utkání. Rozhodčí si bude při zápase zapisovat důležité údaje na papírek. Po skončení zápasu dopíše za účasti kapitánů podrobnosti do zápisu o utkání a společně je stvrdí podpisem.

· mužstvo nemusí mít na turnajích zdravotníka, členové výboru prošli zdravotnickým školením 

· povinnost každého hráče předložit občanský průkaz nebo pas v případě zjištění jeho totožnosti

· vydávání výsledků v tisku a na internetových stránkách CHLMF, facebooku

· na internetových stránkách CHLMF budou podobně jako loni rychle aktualizovány výsledky ligových turnajů ( www.chlmf.cz ). Doporučujeme sledovat stránky CHLMF i na facebooku.

· rozpisy soutěží budou mužstvům zaslány e-mailem 15. března 2020 a budou k dispozici i na internetových stránkách CHLMF a na facebooku

· začátky turnajů sjednoceny od 8.00 hodin a konce v 15 hodin

· nejvýznamnějším partnerem CHLMF je Statutární město Chomutov, ale vážíme si pomoci a spolupráce všech našich partnerů a sponzorů

· disciplinární komise bude přísně trestat nesportovní chování, urážky rozhodčích, delegátů, nebo soupeřů, hrubou hru a vyšší tresty než jeden zápas se převádějí do další sezóny. Podobně se bude trestat veřejné urážky na sociálních sítích a znevážení jména CHLMF.

· v závažných případech výkonný výbor oznámí písemně klubu, že bude klub nebo jeho člen, funkcionář projednáván disciplinární komisí

· tresty pro mužstva i jednotlivce za úmyslné poškození areálu hřiště. Za jednotlivce ručí jeho mužstvo

· soupiska a čestné prohlášení jsou sloučeny do jednoho papíru

· stanoven termín a způsob odevzdání soupisek mužstva a čestného prohlášení (s podpisy nejméně čtyř hráčů a všemi náležitostmi odevzdat na prvním turnaji příslušné ligy před prvním zápasem mužstva). Neúplné soupisky a čestná prohlášení nebudou přijaty, protože slouží jako registrace klubu v CHLMF a tím mužstvo nesplní jednu ze základních povinností, bude potrestáno disciplinárním trestem a nemůže k zápasu nastoupit (kontumace zápasu). Nesrovnalosti v soupiskách a čestných prohlášeních budou tvrdě peněžitě trestány. Nečitelně vypsané soupisky nebudou přijaty k registraci a bude následovat disciplinární trest.

· povinnost dodržovat všechna ustanovení v propozicích CHLMF a disciplinárním řádu CHLMF

· letní turnaje pořádané CHLMF. Turnaj Duha cup v červenci plánovaný na travnatém hřišti v Březenci u Jirkova (11.-12.7.), Chomutovský pohár  (1.-2.8.) se bude hrát jako každý rok v multifunkčním sportovním areálu Duha v Chomutově. Také se CHLMF bude podílet na organizaci Unique cupu  a Pecka cupu v září ( turnaj Dětských domovů ). CHLMF se chce i letos podílet na organizaci Pouliční ligy Chomutov

7)     Předseda komise rozhodčích p. Neumayer předložil listinu rozhodčích a seznámil s ní přítomné. Dále promluvil o způsobu řízení zápasů a počtu rozhodčích v jednotlivých ligách a oslovil nové zájemce o funkci rozhodčích CHLMF v letní lize

8)     zprávu o hospodaření v roce 2019 a rozpočtu na sezónu 2020 přednesl hospodář p. Rulf a zároveň stanovil výši startovného pro jednotlivé ligy a způsob jeho zaplacení. Startovné (členské příspěvky) se hradí na účet CHLMF číslo 0805727389/0800. Mužstva obdržela přidělené variabilní symboly podle loňského pořadí. Startovné (členské příspěvky) musí být zaplaceno do středy 4. března 2020 ! Mužstvo, které tak neučiní, bude ze soutěže vyloučeno!

9)     Startovné na mužstvo je : 1. liga – 4 300,- Kč, 2. liga – 4 200,-Kč, 3. a 4.  liga 4 100,-Kč                                  

10) VV CHLMF předložil propozice, které byly projednány, a následně o nich nechal hlasovat.

11) proběhla diskuse ke všem projednávaným bodům

12) p. Kupec poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil

Usnesení:

 

1) schválen výkonný výbor CHLMF a složení komisí

2) vedoucí mužstev byli seznámeni s adresou sídla CHLMF a číslem účtu CHLMF

3) schválen rozpočet a výše startovného (členských příspěvků)

5) schváleny propozice letní futsalové ligy CHLMF 2020zapsal: Jiří Kupec