Domů Novinky Aktuální Sezóna Archiv Výsledků Turnaje Dokumenty Galerie Historie Vedení ligy Kontakty Sponzoři Fórum Odkazy Ankety

Disciplinární Řád CHLMF

Disciplinární Řád (*.pdf)
aktualizováno 3.11.2019

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD CHLMF


OBSAH

 • Úvodní ustanovení
  • Působnost Disciplinárního řádu
  • Druhy disciplinárního řízení
  • Účel disciplinárního řízení
 • Disciplinární tresty
  • Druhy disciplinárních trestů
  • Důtka
  • Peněžitá pokuta
  • Zastavení závodní činnosti
  • Zákaz výkonu funkce
  • Vyloučení mužstva ze soutěže
 • Disciplinární orgány
  • Disciplinární orgány
  • Působnost disciplinární komise
  • Pravomoc disciplinární komise
 • Postup v disciplinárním řízení
  • Zahájení disciplinárního řízení
  • Průběh disciplinárního řízení
  • Účast provinilce
  • Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení
  • Závěr disciplinárního řízení
  • Účinnost disciplinárních trestů
  • Dokumentace disciplinárního řízení
 • Zásady pro ukládání disciplinárních trestů
  • Ukládání trestů
  • Polehčující okolnosti
  • Přitěžující okolnosti 
 • Zvláštní ustanovení
  • Poplatky z disciplinárního řízení
  • Záznamy trestů
  • Změny trestu
 • Závěrečná ustanovení
 • Příkladový sazebník provinění a trestů I - jednotlivci
 • Příkladový sazebník provinění a trestů II - kluby a mužstva
 • Příkladový sazebník provinění a trestů III - rozhodčí a delegáti
 • Příkladový sazebník pokut

 

I.
Úvodní ustanovení

 

článek 1
Působnost Disciplinárního řádu

1.     Podle Disciplinárního řádu CHLMF (dále jen DŘ) se projednávají všechna disciplinární provinění v CHLMF, tj. všechna provinění účastníků organizovaných v CHLMF. Tresty uložené disciplinárními orgány podle DŘ mají platnost pro všechna utkání v CHLMF.

 

 

 

článek 2
Druhy disciplinárního řízení

V disciplinárním řízení CHLMF se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců i kolektivů:

1.     Porušení platných řádů, směrnic, nařízení, rozhodnutí apod., CHLMF.

2.     Provinění související s účastí v soutěžích utkání organizovaných CHLMF.

3.     Jiná provinění znevažující jméno CHLMF.

4.     Provinění při turnajích pořádaných pod hlavičkou CHLMF.

 

článek 3
Účel disciplinárního řízení

Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter.

II.
Disciplinární tresty

 

článek 4
Druhy disciplinárních trestů

1.     V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:

a.     důtka

b.     peněžitá pokuta

c.     zastavení závodní činnosti

d.     zákaz výkonu funkce

 

2.     V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty:

a.     důtka

b.     peněžitá pokuta 

c.     zastavení závodní činnosti

d.     kontumace zápasu

e.     vyloučení ze soutěže

 

 

článek 5
Důtka

Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v případech méně závažných či ojedinělých provinění. Jednotlivci je možno uložit důtku pouze jednou v soutěžním ročníku. O zaznamenání důtky jednotlivcům rozhodne disciplinární orgán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

článek 6
Peněžitá pokuta

1.     Jednotlivcům a kolektivům v CHLMF lze uložit pokutu v souladu s platným Sazebníkem pokut, a to podle následujících principů:

a.     jednotlivcům,  (hráči, rozhodčí, delegáti, trenéři, vedoucí mužstva) lze uložit peněžitou pokutu až do výše 1.000,- Kč;

b.     klubům, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 5.000,- Kč;

2.     Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit nejpozději do dalšího soutěžního utkání svého klubu, jinak nebude moci k zápasu nastoupit. Při úhradě pokuty musí být jako plátce uveden vždy ten, jemuž byla pokuta uložena. Za úhradu pokuty jednotlivců nese odpovědnost i klub, jehož je potrestaný členem. Nebude-li stanovená lhůta pro úhradu pokuty dodržena, přijme disciplinární orgán další potřebná opatření.

článek 7
Zastavení závodní činnosti

1.     Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit jednotlivci na určité časové období nebo na určitý počet soutěžních utkání. Trest na počet soutěžních utkání může být uložen pouze v průběhu soutěžního období a nesmí převyšovat 12 utkání, trest na časové období lze uložit nejvýše na 2 roky. Minimálním trestem je zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.

2.     Trest zastavení závodní činnosti mužstvu lze uložit nejvýš na 2 soutěžní utkání. Soutěžní utkání mužstvo odehraje, ale po skončení soutěží mu příslušný řídící orgán soutěže odečte za každé takto sehrané utkání 3 soutěžní body. V případě, že k provinění mužstva dojde v závěru soutěže, budou body odečteny v soutěžním ročníku, ve kterém k provinění došlo. Pokud tato soutěž byla sportovně-technicky uzavřena, odečtou se mužstvu body v následujícím ročníku soutěže.

článek 8
Zákaz výkonu funkce

1.      Trest zákazu výkonu funkce lze uložit trenérům, vedoucím mužstev, pořadatelům, rozhodčím a jiným osobám pověřeným obdobnými funkcemi na dobu nejvýše 2 roky. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se trest týká.

2.     Trest zákazu výkonu funkce lze  podmíněně odložit.

článek 9
Kontumace zápasu

1.     Při kontumaci v soutěžních zápasech CHLMF platí výsledek 5 : 0, při zápasech na turnajích pořádaných CHLMF 3 : 0.

2.     Klub, který neodevzdá řádně vyplněnou soupisku a čestné prohlášení, nesmí k zápasu nastoupit a prohrává jej kontumačně.

3.     Pokud není hráč uveden v soupisce mužstva (je pouze v zápise o utkání), mužstvo, za něž nastoupil k zápasu, prohrává zápas kontumačně ( technická kontumace ).

4.     Při neoprávněném startu hráče, který je registrován v jiném mužstvu CHLMF a neudělal přestup či je hráč v trestu prohrává mužstvo, za které tento hráč nastoupil kontumačně ( technická kontumace ).

5.      Mužstvo, které se z jakýchkoliv důvodů nedostaví k utkání, prohrává toto utkání kontumačně.

6.       Mužstvo, které nedohraje zápas pro malý počet hráčů (méně než 2 + 1), prohrává zápas kontumačně.

7.      Při nezaplacení pokuty do stanoveného termínu.   

8.      Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování ve hře, nedohrání zápasu z důvodu nebezpečné hry hráčů, inzultace rozhodčího.

 

 

 

článek 10
Vyloučení družstva ze soutěže

Trest vyloučení mužstva ze soutěže lze ukládat také ve výjimečných případech za zvlášť závažné činy odporující principu poctivého sportovního soutěžení, v jejichž důsledku došlo k ovlivnění utkání nebo soutěže neregulérním způsobem. Za třetí kontumační výsledek v příslušné soutěži následuje okamžité vyloučení ze soutěže. Mužstvo se stává prvním sestupujícím a jeho zápasy se anulují. Mužstvo, které soutěž nedokončí, bude úplně vyloučeno z příslušné futsalové ligy CHLMF a nebude zařazeno ani do příštího ročníku ! Klub, který do termínu stanoveného valnou hromadou nezaplatí startovné na novou sezónu, nebude do dalšího ročníku zařazen a bude ze soutěže vyloučen. Za hrubé nesportovní chování členů mužstva může být klub ze soutěže vyloučen.

 

III.
Disciplinární orgány

 

článek 11
Disciplinární orgán

Jediným disciplinárním orgánem v CHLMF je disciplinární komise CHLMF (dále jen DK). DK CHLMF  ustavuje výkonný výbor CHLMF. 

 

článek 12
Působnost disciplinární komise

DK projednává všechna disciplinární provinění v CHLMF (viz. čl. 2 tohoto DŘ). Jiné orgány (výkonný výbor, STK, komise rozhodčích) nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit.

 

článek 13
Pravomoc disciplinární komise

Do pravomoci  DK CHLMF náleží zejména provinění jednotlivců a kolektivů působících v CHLMF.

 

IV.
Postup v disciplinárním řízení

 

článek 14
Zahájení disciplinárního řízení

1.     DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:

§  zápis o utkání

§  zpráva delegáta utkání

§  vlastní zjištění DK

§  písemná zpráva přítomného  člena výboru CHLMF 

§  písemné oznámení klubu CHLMF

 

 

2.     O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhoduje DK bez zbytečných odkladů.

3.     Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 měsíc. To se však netýká provinění, které je předmětem trestního stíhání. V takovém případě je možno disciplinární řízení zahájit do 30 dnů ode dne právní moci rozsudku soudu.

článek 15
Průběh disciplinárního řízení

1.     DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.

2.     K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály.

 

článek 16
Účast provinilce

1.     Provinilec nemá právo se jednání DK zúčastnit. V případě předvolání provinilce disciplinární komisí je tento provinilec povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá výbor oddílu (klubu). Nedostaví-li se takto předvolaný provinilec bez řádné omluvy na zasedání DK, na nějž je předvolán, je v pravomoci DK zvážit, zda případ projedná v jeho nepřítomnosti či jeho projednávání odloží. Pokud se provinilec nedostaví k DK za jeho nepřítomnost odpovídá klub. Z toho plynou v každém případě další disciplinární důsledky.  

2.     Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu kapitánem provinění a rozhodčím toto bylo uvedeno v zápise o utkání a kapitán zápis podepsal, je tím hráč vyrozuměn o tom, že se jeho provinění bude projednávat na nejbližším zasedání DK.

3.     Klub, jehož je provinilý členem, může DK zaslat své stanovisko k provinění.

4.     Vyžaduje-li to povaha provinění, předvolá DK k projednání případu odpovědné funkcionáře oddílu (klubu). Za účast všech předvolaných odpovídá  klub.

 

článek 17
Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení

Byl-li hráč v utkání vyloučen má okamžitě zastavenou závodní činnost. Zastavení závodní činnosti platí i v případě, kdy je po utkání v zápise o utkání na pokyn delegáta uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které měl být vyloučen. Tyto skutečnosti bere klub na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o utkání.

článek 18
Závěr disciplinárního řízení

1.     Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto DŘ v případě, že k provinění došlo nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může DK též od potrestání upustit.

2.     Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat:

§  přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání

§  charakteristiku provinění, za které byl trest uložen

článek 19
Účinnost disciplinárních trestů

1.     Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

2.     Byla-li hráči zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení (viz. čl. 17 odst.1 a 4 tohoto DŘ), začíná účinnost trestu dnem zastavení závodní činnosti.

 

 

článek 20
Dokumentace disciplinárního řízení

1.     Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárních řízení. Zápis podepisuje předseda DK nebo jím zmocněný zástupce. Zápisy z jednání DK jsou archivovány sekretariátem CHLMF po dobu min. 5 let.

2.     O svém rozhodnutí vyrozumí DK nebo oprávněný orgán CHLMF klub v souladu s Propozicemi soutěže, jehož je provinilec členem. Je-li provinilec nebo zástupce klubu jednání DK přítomen, může být rozhodnutí DK vyhlášeno také ústně.

V.
Zásady pro ukládání disciplinárních trestů

 

článek 21
Ukládání trestů

1.     Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti.

2.     Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.

3.     Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění příslušnou DK trest, nelze za tentýž skutek vést další disciplinární řízení.

článek 22
Polehčující okolnosti

Při ukládání trestů považují DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý:

 • byl vyprovokován
 • před proviněním se řádně choval
 • nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil
 • projevil upřímnou lítost
 • sám oznámil provinění, kterého se dopustil
 • napomáhal účinně při objasňování svého provinění

 

článek 23
Přitěžující okolnosti

Při ukládání trestu považují DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý:

 • se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě
 • se dopustil provinění jako funkcionář
 • svedl k provinění jiného
 • se dopustil více provinění
 • se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně trestán
 • svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže

 

VI.
Odvolání

Proti rozhodnutí DK nemůže provinilec ani klub podat odvolání.

 

 

 

VII.
Zvláštní ustanovení

 

článek 24
Poplatky z disciplinárního řízení

1.     Za projednání každého disciplinárního provinění může Řídící orgán soutěže stanovit povinnost uhradit náklady disciplinárního řízení. Řídící orgán soutěže rozhodne o výši, termínu a splatnostech úhrady poplatků.

článek 25
Záznamy trestů

Tresty uložené DK se zaznamenávají:

 • hráčům  do evidenční karty vyloučených  a potrestaných hráčů
 • trenérům, funkcionářům a rozhodčím do evidence CHLMF
 • oddílům a mužstvům do evidence CHLMF

Záznam trestu je oprávněna provést pouze příslušná DK. Sledovat tresty pro hráče je povinen vedoucí mužstva, vedení CHLMF oznámí zástupci mužstva výši trestu a nadepíše informativně trest i na zápis o utkání.

 

článek 26
Změny trestu

1.     Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce lze na základě písemné žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 měsíců do 1 roku. Prominout nebo podmínečně odložit trest lze jen u trestu vyššího než tři zápasy.

2.     O změně trestu rozhoduje DK. 

VIII.
Závěrečná ustanovení

 

článek 29

1.     Tento DŘ CHLMF byl schválen VV CHLMF dne 4. 11. 2009 a nabývá účinnosti od 5. 11. 2009. Jeho nedílnou součástí jsou Sazebníky pokut a trestů. Závazný výklad tohoto DŘ je oprávněn provádět pouze VV CHLMF.

2.     Nedílnou součástí tohoto DŘ je i Příkladový sazebník provinění, trestů a pokut schválený VV CHLMF dne 4. 11. 2009 s účinností od 5. 11. 2009. Přijetím tohoto Příkladového sazebníku se ruší platnost předchozího z 1. 3. 1998.

3.     Provinění, která v disciplinárním řádu CHLMF nejsou uvedena, budou posuzována podle disciplinárního řádu Svazu futsalu ČMFS.

 

 

 

 

 

PŘÍKLADOVÉ SAZEBNÍKY PROVINĚNÍ A TRESTŮ

 

I.
příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění jednotlivců (hráči, trenéři a funkcionáři)

1.     Nesportovní chování na hřišti:
Za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem hry, např. pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu, nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje, zmaření brankové příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou hrou rukou ve vlastním pokutovém území a jiné podobné případy či opakované porušování pravidel.
Trestá se důtkou nebo zastavením činnosti na jedno až čtyři utkání.

2.     Vyloučení brankáře za úmyslnou ruku :

Za první vyloučení v sezóně následuje podmínečný trest. Při opakovaném stejném prohřešku v sezóně je již udělen trest na jeden zápas stop nepodmíněně.

3.     Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, trenéru, funkcionáři, pořadateli a divákům:

a.     nadávky, posuňky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit
Trestá se zastavením činnosti na jeden až čtyři utkání.

b.     hrubé urážky a vyhrožování
Trestá se zastavením činnosti na tři utkání až šest měsíců.

4.     Nesportovní chování vůči rozhodčím, delegátům nebo funkcionářům řídících orgánů , úmyslné poškození vybavení areálu sportoviště a poškození majetku CHLMF, veřejné znevážení jména CHLMF :

a.     kritizování, posuňky, zesměšňování, hrubé protestování, hanlivé výroky, neuposlechnutí a jiné
Trestá se zastavením činnosti na jedno až čtyři utkání.

b.     urážky, vulgární výrazy, plivnutí a jiné
Trestá se zastavením činnosti na dvě  až šest utkání.

c.     vyhrožování, úmyslné poškození vybavení a majetku
Trestá se zastavením činnosti na jeden až devět měsíců.

5.     Provinění proti pravidlu XII "Pravidel futsalu" část 1 ( kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře ) :

a.     nedošlo-li ke zranění hráče, které zejména mělo za následek jeho odstoupení ze hry
Trestá se zastavením činnosti na jedno až čtyři utkání.

b.     jestliže došlo ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, zejména mělo-li za následek pracovní neschopnost postiženého
Trestá se zastavením činnosti na jeden až tři měsíce.

6.     Provinění proti pravidlu XII "Pravidel futsalu" část 4 ( vražení do soupeře ) :

a.     nedošlo-li ke zranění hráče, které zejména mělo za následek jeho odstoupení ze hry
Trestá se zastavením činnosti na dvě utkání až dva měsíce.

b.     jestliže došlo ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry, zejména mělo-li za následek pracovní neschopnost postiženého
Trestá se zastavením činnosti na šest utkání až osm měsíců.

7.     Vyloučení po předchozím napomenutí:

a.     byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který byl napomenut           ( 2 x žlutá karta v zápase )
Trestá se zastavením činnosti na jedno  utkání.

b.     byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který by byl jinak napomenut ( 2 x žlutá karta v zápase )
Trestá se zastavením činnosti na jedno utkání.  

8.     Tělesné napadení:
Napadení soupeře, napadení spoluhráče, trenéra nebo funkcionáře a oplácení takového napadení na hrací ploše:

a.     cloumáním, vrážením, udeřením napadeného míčem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
Trestá se zastavením činnosti na dvě utkání až dva měsíce.

b.     kopnutím nebo udeřením, včetně pokusu o kopnutí nebo udeření, podražením napadeného (nastavením nebo zahákováním nohy, skrčením se před nebo za napadeným či jiným způsobem provedeným s úmyslem přivodit jeho pád) a jiným obdobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
Trestá se zastavením činnosti na tři utkání až čtyři měsíce

c.     jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného
Trestá se zastavením činnosti na tři až devět měsíců.

 

 

 

Napadení soupeře, spoluhráče, trenéra, funkcionáře nebo diváka a oplácení napadení mimo hrací plochu v areálu hřiště i mimo něj:

d.     jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
Trestá se zastavením činnosti na dva až osm měsíců.

e.     jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného
Trestá se zastavením činnosti na tři měsíce až dva roky.


Napadení rozhodčího na hrací ploše; v areálu hřiště i mimo něj:

f.      cloumáním, násilným vrážením, násilným vyražením píšťalky z úst, udeřením, kopnutím, úmyslným udeřením míčem, udeřením kamenem nebo jiným předmětem a jiným způsobem napadení
Trestá se zastavením činnosti na šest měsíců až dva roky.

9.     Úmyslné ovlivňování výsledku utkání - narušení regulérnosti soutěže:

f.      bez úplaty nebo slibu úplaty
Trestá se zastavením činnosti na tři až čtyři měsíce.

g.     bylo-li prokázáno, že se tak stalo za úplatu nebo slib úplaty
Trestá se zastavením činnosti na čtyři měsíce až dva roky.

V případech, kdy k narušení regulérnosti soutěže nedošlo, použije DK přiměřeně nižší sazbu trestu.

10.  Nesprávnost při přestupech, registraci hráčů (soupiska a čestné prohlášení) a vypsání zápisu o utkání:

neodpovědný postup při provádění přestupu, uvádění nesprávných údajů na přestupních náležitostech, uvádění nesprávných či neúplných údajů v soupisce mužstva, čestném prohlášení, zápise o utkání, jejich zatajování nebo falšování a jiné
Trestá se důtkou nebo pokutou dle tohoto DŘ.

11.  Neoprávněné nastoupení hráče k utkání: 
     h.    Nastoupení hráče po vyloučení, start hráče v zastavené činnosti, neoprávněný start za jiný           oddíl, apod.: 
            Trestá se zastavením činnosti na dvě utkání až tři měsíce.

     ch.  Vedoucí družstva, trenér, případně kapitán za umožnění neoprávněného startu hráče:
            Trestá se důtkou nebo pokutou.

12.  Porušování zákonů, stanov, statutů, směrnic, řádů, nařízení a rozhodnutí orgánů CHLMF:
Předkládání falšovaných dokladů a jiných písemností, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před orgány, odmítnutí podepsání zápisu o utkání kapitánem, neomluvená neúčast na jednáních futsalových orgánů (valné hromady, aktivy, semináře, školení, zasedání odborných komisí apod.), neoprávněné nakládání s finančními prostředky a jiné porušování směrnic a nerespektování rozhodnutí řídících orgánů, uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních
Trestá se  pokutou dle tohoto DŘ.

13.  Dostavení se k utkání ve stavu, který vylučuje možnost bezpečně odehrát utkání ( pod vlivem alkoholu, drog a nebo jiných návykových látek ):
Trestá se zastavením činnosti na jedno až tři utkání.

14.  Napomínání hráčů (žluté karty):

      Za 3 žluté karty je činnost hráči automaticky zastavena na 1 soutěžní utkání nepodmíněně, za      6          žlutých karet na 2 utkání nepodmíněně, za 9 žlutých karet na 3 utkání nepodmíněně. Napomínání       hráčů se eviduje a trestá v jednom družstvu a v jednom soutěžním ročníku. Kluby jsou povinny vést    vlastní evidenci podle zápisu o utkání potvrzeného kapitánem družstva.   

Je-li hráč v jednom utkání napomínán i vyloučen, uloží DK trest za vyloučení samostatně. Napomínání se započítává zvlášť, takže hráč může obdržet trest za napomínání i vyloučení. Trest za napomínání se uděluje jako první. Dvě žluté karty v zápase se nezapočítávají do evidence žlutých karet.

Uložený trest musí být v každém případě vykonán, byť jeho přenesením do nového soutěžního ročníku, resp. do jiné soutěže. Do nového ročníku se převádějí tresty od 2 zápasů a více, stop na 1 zápas se do nového ročníku nepřevádí.

 

 

 

 

 

 

II.
příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění kolektivů (kluby a mužstva)

 

1.     Výtržnosti mezi diváky, hráči ,funkcionáři :

a.     nesportovní chování, rvačka, urážlivé pokřikování na rozhodčího, hráče či diváky a jiné jednotlivé případy v areálu hřiště při utkání i po utkání.
Trestá se důtkou klubu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

b.     hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, házení papírů, dělobuchů či jiných předmětů do hřiště, vniknutí diváků na hrací plochu, pokus o inzultaci rozhodčích nebo hráčů a jiné masové výtržnosti v areálu hřiště při utkání i po utkání.
Trestá se pokutou klubu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, a dalšími opatřeními jako v bodě a).

c.     inzultace rozhodčího, napadení úředního činitele nebo napadení hráčů či funkcionářů některého klubu. Za hráče a funkcionáře se považují osoby, které podle směrnic mají právo se pohybovat v prostoru hrací plochy, pokud došlo k napadení či inzultaci divákem.
Trestá se pokutou klubu a zastavením činnosti na jedno až čtyři soutěžní utkání mužstvu, jehož příslušníci se napadení či inzultace dopustili a dalšími opatřeními k zamezení opakování.

d.     napadení či inzultace hráčem nebo funkcionářem.
Trestá se pokutou klubu a zastavením činnosti na jedno až čtyři soutěžní utkání mužstvu, jehož příslušníci se napadení či inzultace dopustili a dalšími opatřeními k zamezení opakování.

Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení je klub povinen nahlásit ihned řídícímu orgánu soutěže jména a adresy viníků.

2.     Zaviněné nenastoupení mužstva k utkání:
Trestá se pokutou klubu a zastavením činnosti mužstvu na jedno utkání.

3.     Svévolné opuštění hrací plochy celým mužstvem, odmítnutí pokračování ve hře, apod.:
Trestá se kontumací, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

4.     Sehrání utkání v době zastavené činnosti mužstva:
Trestá se pokutou klubu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

5.     Sehrání utkání s mužstvem, které má zastavenou činnost:
Trestá se pokutou klubu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

6.     Machinace narušující regulérnost soutěže:
Úmyslné ovlivňování výsledku utkání více hráči, trenérem nebo funkcionářem klubu či mužstva, podplácení hráčů soupeře i vlastních, rozhodčích nebo jiných funkcionářů, sliby, úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěže.
Trestá se pokutou klubu a zastavením činnosti mužstvu na jedno až čtyři soutěžní utkání, případně vyloučením družstva ze soutěže nebo dalšími opatřeními dle zvážení DK.

7.     Porušování právních předpisů ČR, příkazů, nařízení a rozhodnutí orgánů CHLMF:
Nedodržení termínů pro odesílání požadovaných písemností, pokut a jiných dokumentů, neúčast na aktivech, seminářích, školeních, jednáních odborných komisí a jiných akcích pořádaných řídícími orgány, nedodržení ustanovení o vstupu osob na hrací plochu a jiná porušení Soutěžního řádu, Přestupního řádu, Rozpisu soutěží a dalších směrnic, nařízení a rozhodnutí řídících orgánů, veřejné znevážení jména CHLMF, úmyslné poškození majetku, neoprávněné nakládání s finančními prostředky, falšování dokladů a jiných písemností,  apod.
Trestá se důtkou nebo pokutou klubu, náhradou vzniklých škod a nákladů, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

8.     Potrestání viníků:
Ve všech případech, kdy dojde ke kolektivnímu provinění zaviněním konkrétních osob, uloží DK kromě kolektivních trestů i tresty jednotlivcům podle příslušných článků přílohy 1 tohoto DŘ.

Nedobytnost trestů:

V případě nedobytnosti trestu, tj. úhrady pokuty, náhrady škody, peněžitých plnění stanovených řády a předpisy apod. ve stanovené lhůtě DK má klub automaticky zastavenou činnost, za jehož provinění či provinění jeho příslušníků byl trest uložen. DK uvolní činnost mužstva až po vykonání uloženého trestu, tj. po uhrazení uložené pokuty apod. Stejná povinnost i  následný trest za nedodržení je  v případě pokuty udělené hráči nebo funkcionáři.  

 

 

III.


příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění rozhodčích a delegátů utkání

1.     Zaviněné pozdní dostavení se k řízení utkání:
Trestá se důtkou,  pokutou nebo zákazem výkonu funkce na jeden turnaj.

2.     Nedostavení se k utkání bez omluvy:
Trestá se pokutou nebo  zákazem výkonu funkce na jeden  až tři turnaje.

3.     Dostavení se k utkání ve stavu, který vylučuje možnost řídit utkání:
Trestá se  pokutou nebo zákazem  výkonu funkce na jeden až tři turnaje.

4.     Nedostatečné vyplnění zápisu o utkání nebo zprávy delegáta:

a.     neuvedení chování hráčů, diváků, trenérů či funkcionářů, neoznačení střídání hráčů,  apod.
Trestá se důtkou nebo pokutou.

b.     neuvedení vítěze utkání,  nepřesné nebo špatné uvedení střelců branek, žlutých karet, nepodepsání zápisu kapitánem nebo rozhodčím apod.
Trestá se pokutou nebo  zákazem výkonu funkce na jeden turnaj.

c.     neuvedení napomínaného nebo vyloučeného hráče, nesprávné popsání přestupků nebo neuvedení důvodů jejich napomínání nebo vyloučení  nebo neodůvodněné odmítnutí zapsání námitek kapitána na zadní straně zápisu apod.
Trestá se pokutou nebo  zákazem výkonu funkce na jeden až tři turnaje.

5.     Vědomé nesprávné vyplnění zápisu o utkání nebo zprávy delegáta a porušení směrnic
Zamlčení inzultace, neuvedení napomínaných nebo vyloučených hráčů, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před orgány a jiná porušení směrnic a nařízení řídícího orgánu soutěže.
Trestá  se pokutou nebo zákazem výkonu funkce na dva až dvanáct měsíců.

6.     Pokračování v řízení utkání, které bylo delegovaným rozhodčím předčasně ukončeno:
Trestá se zákazem výkonu funkce na tři až dvacet čtyři měsíců.

7.     Urážky hráčů, rozhodčích, delegátů nebo jiných funkcionářů či diváků:
Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct měsíců

8.     Tělesné napadení:
Napadení hráčů, rozhodčích, delegátů a jiných funkcionářů či diváků jakýmkoliv způsobem na hrací ploše či v areálu hřiště, před utkáním, v jeho průběhu i po utkání

a.     nedošlo-li ke zranění napadeného
Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až dvanáct měsíců.

b.     došlo-li ke zranění napadeného
Trestá se zákazem výkonu funkce na šest až dvacet čtyři měsíců.

9.     Podplácení:
Vyžadování či převzetí úplaty, ať v souvislosti s ovlivněním výsledku utkání či bez ovlivnění nebo z jakýchkoliv jiných důvodů
Trestá se zákazem výkonu funkce na dvanáct až dvacet čtyři měsíců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.
příkladový sazebník pokut za disciplinární provinění klubů, hráčů, rozhodčích a delegátů

jednotlivcům,  (hráči, rozhodčí, delegáti, trenéři, vedoucí mužstva nebo jiný funkcionář klubu) lze uložit peněžitou pokutu až do výše 1.000,- Kč;

klubům, lze uložit peněžitou pokutu až do výše 5.000,- Kč

            Kontumace zápasů ( v případě technické kontumace řeší DK CHLMF ):

1. kontumace v sezóně                                                             500,- Kč

2. kontumace v sezóně                                                             600,- Kč

Kontumace v závěrečném turnaji                                                           700,- Kč za 1 zápas

Provinění klubu :

neúplně vypsaný zápis o utkání, nevypsaný zápisu o utkání                     100,- Kč až 500,- Kč

nepodepsaný zápis kapitánem                                                   100,- Kč

opakované nedodržení vzdálenosti 1 m v prostoru postranní čáry 100,- Kč

nastoupení k zápase v nejednotné ústroji                                               100,- Kč za 1 zápas

nesrovnalosti v soupisce mužstva nebo čestném prohlášení                     100,- Kč až 500,- Kč

nastoupení hráče ,,načerno,, (hráč jiného klubu, hráč v trestu,atd.)          200,- Kč až 500,- Kč

vyloučený hráč neodešel do šatny                                                         200,- Kč

neúčast zástupce klubu na valné hromadě                                             500,- Kč

neúčast zástupce oceněného týmu ( jednotlivce ) na předání cen 200,- Kč

nastoupení hráče se sádrou,řetízkem,náušnicí,prstenem,pearcingem        200,- Kč

nastoupení hráče k utkání ve stavu, který vylučuje možnost bezpečně odehrát utkání ( pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek)                          300,- Kč až 500,- Kč

falšování údajů v interních dokumentech CHLMF                          500,- Kč až 1.000,- Kč

úmyslné ovlivňování výsledku utkání                                         1.000,- Kč až 5.000,- Kč

napadení člena klubu rozhodčího nebo funkcionáře CHLMF                       500,- Kč až 1.000,- Kč

veřejné znevážení jména CHLMF                                               500,- Kč až 1.000,-Kč

úmyslné poškození majetku                   náhrada vzniklé škody + 500,- Kč až 2.000,- Kč 

porušení Vnitřního řádu sportoviště                                            300,- Kč až 1.000,-Kč

inzultace rozhodčího nebo funkcionáře CHLMF                             1.000,- Kč až 5.000,- Kč

nedohrání soutěže                                                                    2.500,- Kč

Provinění jednotlivců  (hráči, rozhodčí, delegáti, trenéři, vedoucí mužstva nebo jiný funkcionář klubu) :

nastoupení hráče v trestu                                                                     300,- Kč

nesrovnalosti v soupisce mužstva nebo čestném prohlášení                     100,- Kč až 500,- Kč

nesrovnalosti v zápise o utkání                                                  100,- Kč až 500,- Kč

pochybení při registraci hráče                                                   100,- Kč až 300,- Kč

neuvedení hráče v soupisce nebo čestném prohlášení                 100,- Kč až 500,- Kč¨

neuvedení hráče v zápise o utkání, nevyspaný zápis o utkání                  100,- Kč až 500,- Kč

nepodepsání zápisu o utkání kapitánem                                     100,- Kč

přítomnost hráče v trestu na střídačce mužstva                          200,- Kč

přestup hráče v trestu                                                              300,- Kč

nastoupení hráče ,,načerno,, (hráč jiného klubu, hráč v trestu,atd.)          300,- Kč   500,- Kč

vyloučení, vykázání funkcionáře nebo trenéra ze střídačky                      200,- Kč až 500,- Kč

nesportovní chování člena CHLMF v areálu hřiště ( hráč, rozhodčí, delegát, trenér, vedoucí mužstva nebo jiný funkcionář klubu )                                                       

                                                                                               200,- Kč až 1 000,- Kč

špatné řízení zápasu nebo turnaje ( rozhodčí )                            100,- Kč až 500,- Kč

pochybení při vypisování zápisu o utkání ( rozhodčí )                  100,- Kč až 300,- Kč

pozdní příchod rozhodčího na turnaj                                           100,- Kč

nedostavění se rozhodčího na turnaj                                          100,- Kč až 500,- Kč

pozdní příchod delegáta, služby na turnaj                                               100,- Kč až 300,- Kč

nedostavění se delegáta, služby na turnaj                                              100,- Kč až 500,- Kč

špatné plnění funkce delegáta nebo služby turnaje                                  100,- Kč až 500,- Kč

pochybení v administrativních dokumentech ( delegát, služba )    100,- Kč až 300,- Kč

veřejné znevážení jména CHLMF                                               100,- Kč až 1 000,- Kč

 úmyslné poškození majetku                  náhrada vzniklé škody +            500,- Kč až 1.000,- Kč